Контакти

Търговско промишлена палата Добрич

Адрес: бул. България 3, Добрич 9300, България
Интернет страница: www.cci.dobrich.net

Център за икономическо коопериране
Адрес: бул. България 3, Добрич 9300, България

Лица за контакти:

Татяна Гичева, Ръководител на Центъра за икономическо коопериране в Добрич
E-mail: tgicheva@cci.dobrich.net

Веселина Стоянова, Служител
E-mail: vstoyanova@cci.dobrich.net

Веселина Дженкова, Служител
E-mail: vdzhenkova@cci.dobrich.net