За центъра

ЦЕНТРОВЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО КООПЕРИРАНЕ BU.RO.COOP 

Bu.Ro.Coop е важна трансгранична бизнес инфраструктура, която отговаря на общите нужди, определени от бизнес средите в пограничния регион Добрич – Констанца. Двата центъра Bu.Ro.Coop имат за цел да разработят маркетингови услуги с цел насърчаване на интегрирания, икономически, туристически и културен потенциал на област Добрич и Констанца, като по този начин ще бъдат създадени нови възможности за предприемачите и МСП. 

ОБЩАТА ЦЕЛ НА BU.RO.COOP

Общата цел на центровете за икономическото коопериране е да се създаде благоприятна среда за интегриран, алтернативен, иновативен и икономически растеж в областите на Добрич и Констанца, с пряк достъп до разширени маркетингови инструменти.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА BU.RO.COOP ЦЕНТРОВЕ

По-добро местното икономическо развитие чрез подобряване на сътрудничеството между трансграничните партньори, установяване на партньорства и създаване на стабилни отношения; търговия и инвестиции между български и румънски фирми от областта Добрич – Констанца, както и международни бизнес партньори;

Диверсификация, развитие и взаимна обмяна на ноу-хау и нови технологии в основните икономически сектори на двете области, засилване на маркетинговите комуникации в контекста на интернационализация, с цел  развитие на устойчива среда за смесени предприятия; програмиране и насърчаване на интервенции за малки и средни предприятия;

Улесняване на достъпа до информация за МСП от граничната зона Добрич-Констанца, която ще отвори нови бизнес възможности и пазари за интернационализиране на МСП и насърчаване на местния износ на продукти; създаването на възможности за срещи и на интеграция между икономическите фирми чрез международни панаири и срещи по интереси;

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11