Партньори

ТПП  Добрич е най-голямата организация за подпомагане на бизнеса в региона на Добрич, част от мрежата на Българските търговско-проимишлени палати. Неправителствена организация, основана на принципите на доброволно членство и финансова самоиздръжка, Палатата предлага услуги и помощ както на членовете си, така също на физически лица и дружества, не-членове.  

ЦЕЛИ НА ТПП  ДОБРИЧ

• да повиши регионалния икономически растеж и просперитет;
• да стимулира международната търговия и инвестиции;
• да насърчава международния обмен и промотиране  интересите на членовете на местно и международно ниво.

 СТРУКТУРА 

• Enterprise Europe Network – член на консорциум EIIRC-BG;
• “Евро Добруджа” – Ресурсен център за бизнес и иновации Румъния – България;
• Национален център за професионално обучение;
• INTEGRA мрежа от 22 средиземноморски & балкански бизнес-центрове

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – Добрич

От 1999 г. до 2006 г., ТПП Добрич бе структура домакин на Евро-инфо център, който предоставяше услуги с добавена стойност за малките и средни предприятия в региона на Добрич, по теми на ЕС. В рамките на програма CIP (2007-2013 г.) ТПП – Добрич е една от структурите домакин на Enterprise Europe Network (http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm) - Мрежата е нов инструмент на Европейската комисия, осигуряващ интегрирани услуги в помощ на бизнеса и иновациите за малките и средни предприятия (МСП) в Европа. Основен принцип е прилагането на подхода „No wrong door“, чиято цел е да подобри достъпа на услугите за МСП. Мрежата предоствя информация и практически съвети за възможностите на пазара, за европейското законодателство и политики, свързани с фирмите, или определен сектор; подпомага МСП да намерят подходящи партньори за бизнес, използвайки база данни за бизнес и технологично сътрудничество;  предоставя информация за обществени поръчки и търгове и международни мрежи.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ТПП – ДОБРИЧ

• информация, съдействие и консултации относно законодателство, околната среда, интернационализация, информационното общество / е-търговия, здравословни и безопасни условия на труд, достъп до пазара, обществените поръчки, научни изследвания и развитие, стандартизация / сертифициране / качество, финансови и данъчни въпроси, достъп до финансиране от ЕС и националните фондове и др;
• организиране на обучения, семинари, информационни събития;
• иницииране и организиране на бизнес мисии и b2b срещи;
• насърчаване и съдействие за участие на панаири и изложби;
• услуги, свързани с външната търговия, издаването на сертификати за произход и други документи, регистрация в Търговския регистър на БТПП, регистрация на представителство на чуждестранна компания в България;
• преводи и легализация на документи;
• маркетингови проучвания;
•консултации и съдействие за стартиране на бизнеса;
•подготовка и разработване на проекти;
• консултации по изпълнение на проекти и обществени поръчки и процедури;
• бизнес планиране за МСП.

ИНФОРМАЦИОННИ И РЕКЛАМНИ ИНСТРУМЕНТИ

•уеб сайт: www.cci.dobrich.net ;
•бюлетин – месечно издание, публикуван и на уеб сайта.
•листовки и брошури по различни бизнес теми

ОПИТ ПО ПРОЕКТИ 

CCI – Добрич има опит като водещ партньор и партньор в международни проекти, финансирани директно от Европейската комисия или национални или чуждестранни правителства, програма “Леонардо да Винчи”, програма PRINCE, Acquis Support Programme , ФАР, PAN European Programme, FP 6, FP 7, ТГС Румъния -България 2007-2013 г. и др.

Pages: 1 2